W chwili obecnej zamówienie naszych produktów nie jest możliwe.
Prosimy o kontakt e-mail po więcej szczegółów. Za niedogodności przepraszamy!

W czym pomaga CBD

CBD a lęk

Aleksander Orlik - lekarz stomatologii

            Strach i lęk towarzyszą człowiekowi od zarania ludzkości. Każdy, choć raz w swoim życiu odczuwał strach. W odpowiedzi na pytanie “Czego się boisz w swoim życiu?” na pewno usłyszymy jakieś odpowiedzi. Często inne, ale zawsze jakieś, mało kiedy będzie heroiczne: “ Ja niczego się nie boję.” Boimy się o zdrowie swoje i naszych bliskich, o to czy starczy do pierwszego czy niepewną przyszłość. To normalne i naturalne. Inaczej należy jednak podchodzić do lęku. Psycholodzy strach i lęk definiują jako stany emocjonalne, jednak odmienne. Wyjaśniają, że strach odczuwamy w wyniku realnego zagrożenia. Inaczej jest z lękiem. Odczuwany, bardzo często nie ma racjonalnego podłoża. Zdaniem specjalistów ma charakter irracjonalny, jest objawem psychopatologicznym.

            Objawy wynikające z nadmiernego strachu i lęku występują w zaburzeniach neuropsychiatrycznych to:

  • zespół lęku uogólnionego (General Anxiety Disorder – GAD);
  • zespól lęku napadowego (Panic Disorder – PD);
  • zespól stresu pourazowego (Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD);
  • zaburzenie lęku społecznego (Social Anxiety Disorder – SAD);
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (Obsessive-Compulsive Disorder – OCD).

Każde z tych zaburzeń ma swoje podłoże, ale wspólną cechą jest wysoki poziom odczuwanego lęku.

            W obecnej, pandemicznej rzeczywistości stany lękowe są coraz bardziej powszechne. Psychologowie i psychiatrzy biją na alarm aby zdrowie psychiczne było dla nas priorytetem w równym stopniu co fizyczne. Nie sztuką też jest leczyć zaburzenia farmakologicznie. Warto zacząć im zapobiegać w sposób naturalny, któremu nie przypisane są skutki uboczne.

            W tym artykule chcemy medycznie wyjaśnić zjawisko lęku, a także w jaki, już po części udowodniony sposób, CBD go niweluje, a nawet zupęłnie eliminuje z naszego życia.

 

Czym jest lęk?

 

            Dokładna patofizjologia zaburzeń lękowych nie jest znana, jednak badania potwierdzają, że odpowiedzialnymi za nie są obszary mózgowego układu limbicznego głównie ciała migdałowatego, a także kluczowe neuroprzekaźniki, takie jak dopamina (DA), norepinefryna (NE), kwas γ-aminomasłowy (GABA) i serotonina (5-HT). Głównym sposobem leczenia zaburzeń lękowych, praktykowanym na szeroką skalę są farmakoterapie. Jakkolwiek łagodzą lub wyciszają powyższe zaburzenia to niestety czasami wiążą się z szeregiem działań niepożądanych np. dysfunkcje seksualne czy możliwość uzależnienia. Dlatego wraz z coraz powszechniejszym ryzykiem zachorowań przez ludzkość na zaburzenia lękowe oraz nie do końca skuteczną, już istniejącą terapia farmakologiczną, opracowanie nowych metod do walki z tym zdradzieckim schorzeniem, jest wręcz niezbędne.

 

CBD a zaburzenia lękowe.

 

            Możemy powołać się na dowody przedkliniczne, które zdecydowanie wspierają CBD jako metodę leczenia zaburzeń związanych z lękiem, takich jak zespół lęku uogólnionego (GAD), zespół lęku napadowego (PD), zespół lęku społecznego (SAD), zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD) oraz zespół stresu pourazowego (PTSD). Badania wykazały, że przy wysokim dawkowaniu CBD zaburzenia traciły na sile, a niekiedy ustępowały. To potwierdza rolę CBD,  jako alternatywna terapię do stosowania we wskazaniach zaburzeń lękowych, w szczególności GAD, SAD i lęku związanego z PTSD.

            Sam status badań, jako jeszcze przedkliniczny wymaga rozszerzenia. To wręcz niezbędne dla określenia skuteczności, dawkowania i potwierdzenia zupełnego bezpieczeństwa w stosowaniu. Nie zaprzecza to jednak o potwierdzonych przypadkach skuteczności CBD, przedstawianych przez osoby żyjące i zmagające się z lękiem.

 

 

Od strony medycznej

 

            Naukowcy za cel w walce z zaburzeniami lękowymi obrali układ endokannabinoidowy (ECS) ze względu na jego rzekomą rolę w modulowaniu plastyczności synaptycznej i aktywności neuronalnej związanej z lękiem. Uważa się, że główna aktywność sygnalizacji w ECS wynika z działania na 2 znane receptory kannabinoidowe, CB1 i CB2. W literaturze CBD ma kilka proponowanych efektów terapeutycznych osiąganych poprzez wiele mechanizmów. Pomimo niskiego powinowactwa do receptorów CB1 i CB2, CBD zaproponowało pośrednie działanie na ECS poprzez hamowanie inaktywacji anandamidu – neuroprzekaźnika w ECS – co prowadzi do aktywności na receptorze CB1. Mechanizm ten, w połączeniu z aktywnością na receptory 5-HT1A, jest kluczowym czynnikiem w zgłaszanych efektach terapeutycznych CBD w zwalczaniu lęku.

            Dostępne źródła nie opracowały i nie wskazują działań niepożądanych CBD w leczeniu zaburzeń lękowych. Odnotowują też minimalny potencjał interakcji z innymi środkami terapeutycznymi. Jednak na całkowitą euforię w tym aspekcie należy poczekać, bowiem nie ma wystarczających badań potwierdzających te konkretne cechy.

 

Co wiemy do tej pory? Zestawienie najważniejszych badań przeprowadzonych wśród ludzi cierpiących na zaburzenia lękowe i stosujących CBD

# 1

            Zmierzono i porównano wpływ CBD na mózgowy przepływ krwi (rCBF) za pomocą emisyjnej tomografii komputerowej pojedynczego fotonu (SPECT) z wynikami w analogowej skali nastroju (Visual Analogue Mood Scale – VAMS).  W podwójnie zaślepionym badaniu krzyżowym zestawiono wyniki zdrowych ochotników, którym dawkowano CBD (400 mg), a grupą placebo. Odkrycia potwierdziły hipotezę a priori, że obszary limbiczne i paralimbiczne w mózgu są prawdopodobnie mediatorami działania przeciwlękowego CBD .

            Ponadto wyniki badań potwierdzają wyniki innego badania, w którym stwierdzono, że rola CBD w GAD powstaje z powodu wpływu na limbiczne i paralimbiczne regiony mózgu. Co ciekawe, Crippa et al. odnotowali sedację jako obserwowany efekt uboczny. To potwierdza możliwość zastosowania CBD jako środek terapeutyczny u pacjentów z bezsennością, o czym pisaliśmy tutaj.

 

# 2

            Kolejny przykład badania, to podwójnie zaślepione, uzupełniające przeprowadzone przez Crippa et al. Jego celem było potwierdzenie hipotezy, że CBD może być skuteczne w leczeniu SAD.  Dziesięciu mężczyznom z ciężką fobią społeczną (SAD), przeprowadzono wcześniej ocenę VAMS. Zrobiono to w trakcie i po spożyciu 400 mg CBD lub podanego placebo. Zastosowano również funkcjonalne neuroobrazowanie do określenia neurofizjologicznego (neuronalnego) działania przeciwlękowego CBD u pacjentów z SAD. Natomiast do porównania wpływu CBD i placebo na rCBF zastosowano obrazowanie SPECT.

            Po analizie wyniku VAMS badanie wykazało, że podanie CBD w dawce 400 mg zmniejszyło subiektywny niepokój u pacjentów z klinicznie zdiagnozowanym zaburzeniem lękowym, w tym przypadku z SAD. W szczególności CBD wykazało znacznie szybszy początek zmniejszania się lęku u pacjenta w porównaniu z placebo. Obrazowanie SPECT było w stanie wykazać, że CBD jest aktywne w obszarach paralimbicznych i limbicznych.

            Podsumowując, przeprowadzający badanie doszli do wniosku, że CBD ma w leczeniu lęku przy SAD znaczny wpływ. Co istotne odnotowano także minimalny profil działań niepożądanych.

 

# 3

            Badanie przeprowadzone przez Shannon et al. ocenił terapię CBD pod kątem lęku i poziomu snu u pacjentów ze zdiagnozowanym lękiem lub zaburzeniami snu. Uczestnikom podawano stałą dawkę od 25 mg do 175 mg na dobę. Większość z nich dawkowano 25 mg na dobę, a następnie oceniano za pomocą Skali Oceny Lęku Hamiltona (Hamilton Anxiety Rating Scale – HAM-A) oraz kwestionariusza psychologicznego używanego przez lekarzy do oceny nasilenia lęku pacjenta. Autorzy udowodnili, że w trakcie 1-miesięcznej obserwacji większość pacjentów (79,2%) doświadczyła zmniejszenia siły lęku – na podstawie wyników w skali HAM-A. Spośród pacjentów, którzy poddali się obserwacji 2-miesięcznej, 78,1% wykazało większą poprawę, w porównaniu z poprzednią, miesięczną kuracją.

            Autorzy doszli do wniosku, że wyniki lęku zmniejszyły się w trakcie badania, a kliniczny wpływ CBD na lęk utrzymywał się przez cały czas trwania badania. CBD było dobrze tolerowane i wiązało się z bardzo nielicznymi przypadkami przerwania leczenia.

 

# 4

            W innym badaniu Shannon et al. oceniono skuteczność oleju CBD w leczeniu lęku i zaburzeń wtórnych snu i PTSD u 10-letniej dziewczynki. Dziewczynka była wcześniej leczona inną, skuteczną farmakoterapią ale  wystąpiły u niej działania niepożądane. Pacjentka otrzymywała również kwas eikozapentaenowy (EPA), olej rybny i difenhydraminę (stosowane w alergiach) wraz z terapią CBD. Przyjmowała codziennie 25 mg CBD z dodatkowym CBD pod język w ilości 6-12 mg na dawkę. To miała przepisane „w razie potrzeby” czyli w przypadku uciążliwych objawów lękowych.

            Lęk pacjenta oceniano za pomocą badania przesiewowego w kierunku zaburzeń związanych z lękiem (SCARED), z wynikiem powyżej 25 punktów wskazujących na zaburzenia lękowe w dzieciństwie. Po 6 miesiącach wynik SCARED dziewczsynki zmniejszył się z 34 do 18. To oznacza zmniejszenie o 47,06%.

            W opisie tego przypadku nie zgłoszono żadnych negatywnych skutków CBD. Autorzy doszli do wniosku, że olej CBD może być skuteczną opcją do rozważenia przy próbie zmniejszenia lęku wtórnego w PTSD.

 

# 5

            Ostatnim przykładem badania, jaki chcemy Wam przytoczyć jest podwójnie zaślepione badanie Zuardi et al. Poddano w nim analizie poziom lęku, jaki mają osoby podczas wystąpień publicznych. Badano zdrowych pacjentów bez zdiagnozowanych zaburzeń lękowych.

            Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do 1 z 5 grup i otrzymali albo 100 mg CBD, 300 mg CBD, 900 mg CBD, 1 mg klonazepamu (środek uspokajający z klasy benzodiazepin) lub placebo. VAMS zastosowano do oceny poziomu lęku, a także uspokajającego działania CBD. Jednocześnie monitorowano pomiary fizjologiczne (np. ciśnienie krwi, tętno itp.). Pomiary były rejestrowane na początku, przed, w trakcie i po ćwiczeniach związanych z przemową i wystąpieniami publicznymi. 

            Autorzy doszli do wniosku, że grupa z dawką 300 mg CBD miała większy wpływ terapeutyczny na lęk w porównaniu z dawkami 100 mg i 900 mg. Potwierdziło to wyniki wcześniejszego badania, które sugerowało, że CBD wywołuje ostre działanie anksjolityczne z dawką w kształcie odwróconej litery „U”. Oznacza to, że początkowo większe dawki powodują większy efekt ale tylko do pewnego punktu, w którym zaczynają zauważać zmniejszony efekt. Potwierdza to też rekomendowanie zasady aby CBD rozpocząć od dawkowania mniejszych dawek.

 

 

Podsumowanie

 

            Na podstawie wyników dostępnych badań, wspólnym wnioskiem jest fakt, że CBD wykazuje coraz większe role terapeutyczne we wskazaniach zaburzeń lękowych w szczególności GAD, SAD i lęku związanego z PTSD. Klaruje się zatem jako podstawowy zamiennik w alternatywnej od farmakologicznej, drodze terapii.

            Badania wykazały, że CBD w zestawieniu z obecnymi środkami terapeutycznymi, regularnie osiągało lepsze wyniki kliniczne w GAD, SAD i lęku związanym z PTSD, przy minimalnych skutkach niepożądanych.  Wskazuje to na CBD jako swoistego “lidera” czy broń do walki z powyższymi schorzeniami w przyszłości.

            Jednak jak wspominaliśmy wcześniej, to mimo, iż jest coraz więcej obiecujących badań potwierdzających skuteczność tej alternatywy to ciagle znacznie mniej badań ocenia długoterminową skuteczność i bezpieczeństwo. Kiedy to się zmieni? Potrzeba czasu. Ten jednak w tym przypadku działa na niekorzyść czekających. 

            Oprócz oceny długoterminowego działania, brakuje również opracowań odnośnie dawek i schematu dawkowania. Przełożenie wyników na różne badania może być trudne ze względu na brak znormalizowanego narzędzia oceny oraz różnorodność schematów schorzeń. W związku z tym opracowanie standaryzowanych podejść do dawkowania i pomiaru wyników będzie przydatne do najlepszego określenia skutecznej dawki terapeutycznej CBD dla szerszych populacji pacjentów.

            Duża praca również przed producentami produktów z CBD. Obecnym problemem jest brak standaryzacji w wytwarzaniu produktów. Na przykład produkty z CBD zazwyczaj nie są oznakowane jaką mocą ma dawka (inną praktykę stosujemy w CannaQracja), ale mocą produktu zawartego w całym opakowaniu. Ten rodzaj oznakowania, który różni się w zależności od producenta, a czasem nawet między liniami produktów danego producenta, często prowadzi do dezorientacji u osób próbujących przestrzegać określonego schematu dawkowania w oparciu o ich wskazania kliniczne.

            Kolejna kwestia to “czystość” produktów, czyli jakość ekstraktu. Ze względu na brak regulacji składu i jakości CBD, mogą one nie zawierać tego, co według ulotki wchodzi w ich skład. Niezbędna jest tutaj świadomość konsumenta przy wyborze. Pamiętajcie, że przy zakupie produktu CBD, powinniście mieć zawsze pewność do składu i zaufanie do producenta danego produktu, bowiem jakkolwiek CBD jest 100% pochodzenia naturalnego to nie zawsze z faktu produkcji może być w 100 % skuteczny.

            Gwoli podsumowania możemy napisać, że nic nie napawa tak optymistycznie na przyszłość, jak kolejne potwierdzenie, że siła i moc pochodzi z natury. Oto nie tylko zwolennicy i świadomi potencjału CBD, ale i naukowcy potwierdzają jego skuteczność w tak arcypotrzebnym obszarze jak zwalczanie zaburzeń lękowych, o które w dzisiejszym świecie nietrudno. 

            Wizja jaką nauka przedstawia dla CBD, nam CannaQracji dodaje skrzydeł. Nie tylko do dalszej pracy w produkcji. Potwierdza też nasze edukacyjne zacięcie w uświadamianiu jak największej rzeszy odbiorców o potędze działania jaka tkwi w CBD!

 

Artykuł powstał w oparciu o źródła i artykuły wiedzy medycznej i naukowej oraz z własnego doświadczenia.

 

ŻRÓDŁA:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17339617/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12063146/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17343963/

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/208673

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21924589/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19729208/

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2011.0389

https://europepmc.org/article/med/23829368

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4301686/

https://www.nature.com/articles/nrn3945

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0193953X09000501

https://link.springer.com/article/10.1007/s11920-019-1026-z

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1517/14728214.2015.1049996

https://www.nature.com/articles/nrd4075

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2016.16030353

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13311-015-0387-1

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84924864818&origin=inward&txGid=0031019ca7410319565e8d1aeba0d3cb

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395612002452

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763416304699?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016561470900128X

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2016.0034

https://www.nature.com/articles/1300340

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322314006040?casa_token=0-KXv0BqSFUAAAAA:QmRalsjhibo7RiTuDCkqk3GeKBoOULmyzSrZpp9gPX_Tw0CfrwFz1-TkXmcqlMqGTJOMyJRicyU

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881110379283

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2017.00259/full

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.2201/nonlin.003.01.002

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/026988119300700112

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462018005007102&script=sci_arttext

https://www.nature.com/articles/npp20116

Shopping Cart
Brak produktów w koszyku.

Witamy Cię w społeczności CannaQracji!

Do 24 godzin otrzymasz swój indywidualny 10% kupon rabatowy na zakup naszych produktów.
W sklepie czekają na Ciebie olejki o najwyższym stężeniu CBD na rynku (uzyskanym w sposób naturalny, a natury poprawiać nie warto!)
Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się prowadzić NATURAlną rewolucję CBD wokół nas!
Team CannaQracja!